Blogger templates


Sitemizi Facebook'ta Beğenin

5 Aralık 2011 Pazartesi

Muharrem Ayı, Faziletleri ve Duası

Muharrem ayı, arabî ayların birincisi, yani İslâmî yılın İlk ayıdır.

Ramazan ayından sonra aylar içerisinde hayırlarla dolu en bereketli ay Muharrem ayıdır.
Allah'ın (c.c.) kendisine ibâdet, tâat, duâ ve niyazda bulunanlara büyük sevaplar vereceği bu mübârek ayda ayrıca aşura günü de bulunmaktadır. Bu mübârek ayda ibâdet edenlere, oruç tutanlara, duâ edenlere büyük sevaplar verileceği konusunda Hz. Ebu Hureyre'den (r.a.) mervi bir hadis-i şerifte Resûlullah (s.a.v.) "Farz
namazlardan sonra hangi namaz. Ramazan orucundan sonra hangi oruç daha faziletlidir?" diye sorulduğunda Resûlullah (s.a.v.) "Farz namazlardan sonra en faziletli namaz, gece ortasında kılınan namaz, Ramazan orucundan sonra tutulan en faziletli oruç ise, Allah (c.c.) 'un ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur." buyurdu. (Müslim) 

Bu yüzden Muharrem ayının birinden onuna kadar (Aşure günü dahil olmak üzere) 10 gün oruç tutmak çok faziletlidir. Buna gücü yetmeyenlerin Muharrem'in 9 - 10 ve 11'inci veya 9 ve 10. günleri veyahut 10 ve 11'inci günlerini oruçlu geçirmeleri sünnet-i müekkededir. Muharrem ayına yetişen bir kimse aşağıdaki duâyı, Muharrem ayının ilk gününde okuduğu takdirde gelecek Muharrem ayına kadar her türlü belalardan emin olacağı rivâyet edilmiştir.
  
Muharrem ayı duâsı şudur:
"Elhamdü lillâhi Rabbi'l âlemîn, ve's - salâtü ve's -selâmü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn. Allahümme ente'l Ebediyyü'l gadîm. El-Hayyü'l Kerîm. El- Hannânu'l Mennân ve hâzihî senetün cedîdetün es'elüke fîhe'l ısmete mine'ş - şeytânirracîm ve'l avne alâ hâzihi'n nefsi'l emmâreti bis - sûi ve'l -iştiğâle bimâ yügarribunî ileyke yâ ze'l celâli ve'l - ikrâm. Bi rahmetike yâ Erhame'r - Râhimîn ve sallallâhü ve selleme alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihî ve ehl-i beytihî ecmeîn."

Muharrem ayının 1. gecesi akşam ile yatsı arasında Allah rızası için 2 rekât namaz kılınır. Kılınacak bu namaz; 
"Yâ ilâhe'l âlemîn! Bizi ulaştırmış olduğun bu seneyi benim ve aile efradımla bütün Müslüman kardeşlerim hakkında hayırlı ve mübârek kılmanı, bizi iki cihânda saadet ve selâmetlere nâil eylemeni, cennet ve cemâlini bizlere nasip etmeni niyaz ederim." diye duâ ettikten sonra "Niyet ettim Allah rızası için namaz kılmaya" diye niyet edilip Allahü Ekber denilerek namaza başlanır. Her iki rekâtta da:
 7 Fâtiha-i Şerif 
 7 Âyetel Kürsî
 7 İhlâs-ı Şerif okunur, ikinci rekâttan sonra tahıyyatta oturulur. Selâmı müteâkip 11 defa;
" Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh. Lehü'l mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yümîtü ve hüve hayyul leyamut biyedihil hayru ve hüve alâ külli şey'in gadîr" denir. Bundan sonra 11 defa;
" Esteğfirullah, esteğfirullah, esteğfirullahe'l azîm'l kerîmellezî lâ ilâhe illâ hû el-Hayyü'l gayyûmu ve etûbu ileyh tevbete abdin zâlimin linefsihî la yemliku linefsihî mevten velâ hayâten ve lâ nüşûrâ ve es'elühü't - tevbete ve'l mağfirete ve'l hidâyete lenâ innehû hüve't tevvâbu'r-Rahîm" diye tevbe ve istiğfar ettikten sonra 11 defa da:
" Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ alihi ve sahbihî ve sellim" diye salavât-ı şerife getirdikten sonra geçmiş senenin günahlarının affı için Cenâb-ı Hakk'a duâ ve ilticada bulunulur. 

Muharrem'in birinci gecesi aşağıdaki gibi duâ ve niyet edilerek 4 rekâtlık bir nâfile namaz kılınması da çok faziletlidir:
 "Yâ Rabbe'l âlemin idrâk ettiğimiz bu yeni senede beni, ailemi, anne, babamı ve bütün mümin kardeşlerimi sonsuz affına mazhar eyle. Bizlere hayırlı ameller, hayırlı ibâdetler nasip ederek, amel defterimizi hasenelerle doldur. Şerlerden, şerli olan amellerden sen bizleri koru yâ Rabbi" diye duâ ettikten sonra: 

"Niyet ettim Allah rızası için namaz kılmaya" diye niyet edilir ve Allahü Ekber denilerek namaza başlanır.
Kılınacak bu nâfile namazın
 1. rekâtında 1 Fâtiha-ı Şerife ile 1 Âyetel Kürsî
 2. rekâtında 1 Fâtiha-ı Şerife ile 1 Amener' Rasûlü.
 3. rekâtında 1 Fâtiha-ı Şerife ile 1 Hüvallahüllezî.
 4. rekâtında 1 Fâtiha-ı Şerif ile 1 İhlâs-ı Şerif okunur. İki rekâtta bir oturulur. 4. rekâttan sonraki oturuşta ettehiyyat, salli, bârik , rabbenâ duâları okunup selâm verilir.

Selâmı müteakip tevbe ve istiğfar edilerek salavât-ı şerifeler okunur, duâ ve niyazda bulunulur. 

Muharremin İlk günü aralıksız yüz defa besmele ile beraber İhlâs-ı Şerif okuyan kimseler inşallah Allah'ın lütfuna erişerek (üzerlerinde olup da bilmedikleri) kul borçlarını ödeyecek amellerle huzuru ilâhiyeye gideceklerdir.

0 yorum:

Yorum Gönder