Blogger templates


Sitemizi Facebook'ta Beğenin

29 Temmuz 2011 Cuma

Fatiha Suresi ve Anlamı

Sure Hakkında BilgilerMekke'de, risaletin başlangıcında nâzil olmuş olup 7 âyettir. Tam olarak nâzil olan ilk sûredir. Kur'ân-ı Kerîm'in başlangıcı olduğundan "bir yeri veya bir şeyi açan, başlatan" anlamına Fâtiha adı verilmiştir. Ayrıca yirmi kadar güzel vasfını bildiren başka isimleri de vardır. Mesela: Namazda okunması vacip olduğundan Sûretu's-salât, Allah Teâla'nın arşının altındaki hazineden indirilip ulvî mânaların hazinesi olduğundan Kenz; başlı başına yeterli olduğundan Vâfiye, Kâfiye; bütün sûrelerin aslı, kökü, tohumu durumunda olduğundan Ümm'ul-Kitab, el-Esas onun isimleri arasındadır. Bu kutlu ve özlü sûre gerçekten Kur'ân-ı Kerîm'in feyizli ve bereketli bir hülasası ve İslâm ibadetinin esasıdır. Kur'ân-ı Kerîm'in ana gayeleri şunlardır. 1. Tevhid, yani Allah'ın birliği 2. Nübüvvet 3. Âhiret 4. İbadet ve adaleti de kapsayarak istikamet. Fâtiha sûresi bu esaslara açıkça delâlet eder. 
Surenin Okunuşu
1 - Bismillahirrahmanirrahim.
2 - El hamdü lillahi rabbil alemin.
3 - Er rahmanir rahıym.
4 - Maliki yevmid din.
5 - İyyake na'büdü ve iyyake nesteıyn.
6 - İhdinas sıratal müstekıym.
7 - Sıratallezine en'amte aleyhim ğayril mağdubi aleyhim ve lad dallin.

Türkçe Meali
1 - Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla
2 - Bütün hamdler, övgüler âlemlerin Rabbi Allâh'adır.
3 - O rahmândır, rahîmdir.
4 - Din gününün, hesap gününün tek hâkimidir. 
5 - (Haydi öyleyse deyiniz): "Yalnız Sana ibadet eder, yalnız senden medet umarız."
6 - Bizi doğru yola, Sana doğru varan yola ilet.
7 - Nimet ve lütfuna mazhar ettiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların ve sapkınlarınkine değil. 

Tüm Dua ve Sureler İçin Tıklayınız

0 yorum:

Yorum Gönder